Uthyrningspolicy

Övergripande principer och syfte

AB TrelleborgsHem har som allmännyttigt bostadsföretag ett samhällsansvar och i detta ligger att bedriva en ansvarsfull uthyrning av bostäder. AB TrelleborgsHem skall arbeta efter hållbara, tydliga och transparenta kriterier vid uthyrning av bostäder.

AB TrelleborgsHem skall motverka diskriminering, främja mångfald och integration i boendet och betona allas lika värde. Alla kunder behandlas lika i bedömningen avseende de villkor som ställs för att hyra lägenhet hos bolaget. AB TrelleborgsHem strävar efter att skapa lugna och trygga bostadsområde där kunderna trivs och gärna bor kvar. All olovlig uthyrning samt kriminell verksamhet skall motverkas på ett systematiskt sätt.

Bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov tillgodoses i samarbete med Trelleborgs kommun, genom särskilt avtal. Särskilda samarbetsavtal avseende förmedling av lägenheter skall godkännas av bolagets styrelse. För särskilda bostadstyper såsom ungdoms-/studentbostäder, eller andra typer av konceptboende, får bolaget fastställa andra villkor än de generellt gällande.

Annonsering, förmedling och tilldelning

Boplats Syd sköter annonsering och en köbaserad förmedling av AB TrelleborgsHems lägenheter (fr.o.m. 2016-05-01), i enlighet med "Avtal gällande förmedling av lägenheter mellan den kommunala bostadsförmedlingen Boplats Syd, Malmö Stad och AB TrelleborgsHem".

Lediga lägenheter presenteras på Boplats Syds hemsida, www.boplatssyd.se, där även intresseanmälan på lediga lägenheter görs. Information om lediga lägenheter presenteras även på AB TrelleborgsHems hemsida, www.trelleborgshem.se Tilldelning av lägenhet sker enligt de riktlinjer som AB TrelleborgsHem fastställt och som lämnas till Boplats Syd vid tidpunkt innan förmedlingen påbörjas.

Grundkrav för att teckna hyresavtal

  • För att teckna hyresavtal krävs att man är 18 år.
  • Såväl interna som externa kunder ska uppfylla kravet på godtagbar inkomst i förhållande till hyran, sakna allvarliga betalningsanmärkningar samt ha goda boendereferenser.
  • Eventuell skuld till AB TrelleborgsHem skall vara reglerad innan avtalets tecknande.
  • Dessutom skall antalet personer som ska bo i lägenheten vara rimligt i förhållande till lägenhetens läge, storlek och standard.
  • AB TrelleborgsHem ställer krav på gällande hemförsäkring.

Interna riktlinjer och årlig översyn

  • Interna riktlinjer för rutiner i arbetet med uthyrning, uthyrningskriterier samt ansvarsfördelningen mellan bolaget och Boplats Syd i den dagliga förmedlingsprocessen, skall fastställas av VD.
  • Särskilda förturslösningar för vissa grupper skall godkännas av styrelsen.
  • Undantag samt avsteg från den övergripande policyn kan i enskilda fall beslutas av VD och skall rapporteras till styrelsen.
  • Översyn och ev. revidering av uthyrningspolicyn skall behandlas årligen av styrelsen.

Policyn är antagen av AB TrelleborgsHems styrelse 2018-06-19.